Uzņēmuma dibināšana 2024. gadā

Esat nolēmis dibināt savu uzņēmumu? Apsveicam – tas ir ļoti liels un nozīmīgs solis. Savs uzņēmums ir iespēja kļūt finansiāli neatkarīgam, būt pašam par savu priekšnieku, kā arī darboties sev ērtā vietā un laikā, tomēr tas saistās arī ar dažādiem riskiem.

Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmuma dibināšana nozīmē dažādu formalitāšu kārtošanu, un atbildīgus lēmumus nākas pieņemt jau no pirmās dienas.

Ja arī Jūs esat nolēmis dibināt uzņēmumu, tad turpiniet lasīt šo rakstu, kur esam apkopojuši svarīgāko, kas par to būtu jāzina 2024. gadā.

Idejas un koncepta noformēšana

Veiksmīga uzņēmuma pamatā ir ideja, tādēļ pirmais, ar ko jāsāk – jānoformē ideja un koncepts. Visbiežāk uzņēmējdarbības idejas rodas atbilstoši esošajām zināšanām un prasmēm, apdomājot personīgās vajadzības. Tam nav jābūt nekam iepriekš neredzētam un unikālam – svarīgi, lai Jums par to ”deg acis” un ar kaut ko atšķiraties no potenciālajiem konkurentiem.

Pastāv dažādas pieejas, kā attīstīt uzņēmējdarbības ideju:

 • Iztaujājot draugus un radus;
 • Apdomājot savas vajadzības;
 • Attīstot savus hobijus;
 • Atvieglojot cilvēku ikdienu;
 • Uzlabojot citu ideju;
 • Atdarinot citu veiksmīgu ideju u.c.

Kad esat nonācis pie virziena, kurā vēlaties darboties, svarīgi definēt precīzu uzņēmējdarbības ideju, piemēram, ”es veidošu…”; ”es piedāvāšu tādu pakalpojumu kā…”. Pēc tam jāapdomā sekojoši jautājumi:

 • Vai man pietiek iemaņu manas idejas realizācijai?
 • Vai un kāda palīdzība man būs nepieciešama?
 • Vai manai idejai ir konkurenti?
 • Vai mana ideja ir labāka par konkurentu ideju?
 • Vai esmu ideju pārbaudījis praksē?
 • Vai manas idejas realizācija ir droša pret negadījumiem?
 • Vai manas idejas realizācija ir likumīga?
 • Vai man ir pieejamas nepieciešamo speciālistu konsultācijas?
 • Vai man pietiks finanšu līdzekļu idejas realizācijai?
 • Vai manu ideju ir iespējams izmēģināt?
 • Vai manu ideju ir vērts attīstīt?
 • Vai mana prece/pakalpojums būs kādam nepieciešams?
 • Vai es zinu, kur meklēt finansējumu, ja pašam pietrūks finanšu līdzekļu?

Pie iepriekš definētās idejas jāstrādā tik ilgi, kamēr uz visiem jautājumiem varat godīgi atbildēt ar “Jā!”. Jo rūpīgāk pārbaudīsiet ideju, jo mazāk risku.

Tirgus un konkurentu izpēte

Tirgus un konkurentu izpēte ir ļoti svarīgs solis, kas palīdzēs izprast klientus, pārspēt konkurentus, uzzināt tendences, kā arī pieņemt gudrus uzņēmējdarbības lēmumus. Tieši izpēte ir tas, kas palīdzēs radīt preci/produktu, kurš atšķirsies no citiem un patiks cilvēkiem.

Tirgus izpēte parasti tiek vērsta uz dažādām jomām – tirgus dzīvotspēja, pieprasījums pēc Jūsu preces/pakalpojuma, īpašības, ko precē/pakalpojumā meklē potenciālie klienti u.c. Apdomājiet savas iespējas un saprotiet, vai ir vērts īstenot iepriekš definēto ideju! Ja jā, tad kā to varētu izdarīt pēc iespējas labāk? Kādas prasmes un zināšanas Jums ir nepieciešamas? Uzziniet jaunākās tirgus tendences, lai varētu saprast labākos veidus un metodes, kā pārdot ideju.

Konkurentu izpēte ir konkurentu salīdzināšana – varat pētīt konkurentu cenas (cik maksā prece/pakalpojums), kvalitāti (kāds ir iepakojums/pasniegšanas veids), atrašanās vietu (faktisko adresi), akcijas un mārketinga pieejas (kāds ir tēls un kas tiek reklamēts, piemēram, sociālajos tīklos), ienākumus (kāds ir gada apgrozījums), darbinieku izmaksas (tiek maksāta minimālā darba alga vai vairāk, kāda ir neto un bruto alga), potenciālu (paplašināšanās iespējas) u.c. Apdomājiet savas idejas stiprās un vājās puses, iespējamos uzlabojumus!

Biznesa plāna izstrāde

Biznesa plāns būtībā ir apraksts par to, kas notiks uzņēmumā – ko tas radīs un kādas problēmas risinās, ar kādām metodēm un kādus mērķus sasniegs. Reizēm uzņēmēji maldīgi domā, ka biznesa plāns nepieciešams, lai pārliecinātu kādu citu, bet patiesībā biznesa plāns pamatā ir paredzēts pašam uzņēmējam un uzņēmumam, jo palīdz apzināties riskus un meklēt risinājumus, tādējādi palielinot iespēju, ka uzņēmums būs veiksmīgs. Biznesa plāns ir kā uzņēmuma ceļa karte.

Efektīvam biznesa plānam ir 3 sastāvdaļas:

 • Ražošanas stratēģija. Preces/pakalpojuma radīšanas procesa apraksts.
 • Finanšu stratēģija. Preces/pakalpojuma izmaksu apraksts – ražošanas izmaksas, nepieciešamie finanšu līdzekļi, naudas plūsmas prognoze.
 • Mārketinga stratēģija. Preces/pakalpojuma vērtības, mērķauditorijas un cenas apraksts.

Biznesa plānu izstrādes laikā var un pat vajag mainīt, ja tiek iegūta jauna informācija, kas var ietekmēt uzņēmuma darbību. Taču tad, kad uzņēmums jau uzsācis savu saimniecisko darbību, izmaiņas biznesa plānā vairs nevajadzētu veikt, jo biznesa plāns palīdzēs izsekot, kas izdarīts un kas vēl jāpaveic, vai viss notiek pēc plāna, kas nav izdevies.

Juridiskās formas un struktūras izvēle

Nav vienas pareizās juridiskās formas un struktūras – tas, kuru no tām izvēlēties, atkarīgs no uzņēmuma specifikas un iecerētajiem mērķiem. Juridiskā forma jāizvēlas ļoti rūpīgi, jo no tās atkarīgas ikdienas darbības, personīgā atbildība, kā arī iespējas piesaistīt finansējumu.

Latvijā komercdarbības veicējus reģistrē Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, un formas ir sekojošas:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)

Šī ir populārākā no juridiskajām formām. SIA dibinātāju (īpašnieku) atbildība ir ierobežota jeb SIA par savām saistībām atbild ar visu savu mantu, attiecīgi SIA neatbild par dalībnieka saistībām un otrādi – dalībnieki neatbild par SIA saistībām. SIA minimālais pamatkapitāla lielums ir 2800 eiro. Var dibināt arī mazkapitāla SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 eiro, tomēr šāda SIA dibināšana ir ar dažādiem ierobežojumiem.*

Pilnsabiedrība (PS) un komandītsabiedrība (KS)

Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret pilnsabiedrības kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri). Savukārt komandītsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopēju firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri), ja vismaz viena sabiedrības biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota.*

Pilnsabiedrība no komandītsabiedrības galvenokārt atšķiras ar atbildības apjomu. Pilnsabiedrības atbildība pret pilnsabiedrības kreditoriem ir neierobežota, proti, tā atbild ar visu savu mantu, savukārt komandītsabiedrības – komandīts sabiedrības kreditoriem atbild sava ieguldījuma apmērā, savukārt pārējo biedru (komplementāru) atbildība ir neierobežota.*

Akciju sabiedrība (AS)

Atklāta sabiedrība, kuras daļas (akcijas) var būt publiskās apgrozības objekts jeb akciju sabiedrības akcijas var laist apgrozībā un pirkt/pārdot fondu biržās. AS var dibināt viens vai vairāki dalībnieki – fiziskas vai juridiskas personas, vai personālsabiedrības. AS atbildība ir ierobežota jeb par savām saistībām AS atbild ar visu savu mantu, attiecīgi AS neatbild par akcionāru saistībām un otrādi. AS minimālais pamatkapitāla lielums ir 35 000 eiro, bet atsevišķiem akciju sabiedrību veidiem, piemēram, lombardiem, dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām vai biržu akciju sabiedrībām, ir noteikts atšķirīgs pamatkapitāls.*

*Informācija no lvportals.lv

Tāpat pastāv tādas juridiskās formas kā zemnieka un zvejnieka saimniecība, individuālais (ģimenes) uzņēmums, kooperatīva sabiedrība, bet tās tiek izvēlētas retāk. 

Lai varētu izvēlēties piemerotāko juridisko formu, jāapdomā sekojoši faktori: reģistrācija; īpašnieku skaits; peļņas/zaudējumu sadale; minimālais pamatkapitāls; uzņēmumu pārvalde; finansējuma ieguve. 

Nepieciešamie dokumenti un reģistrācijas process

Uzņēmuma reģistrēšanas procesu Latvijā regulē Komerclikums un Ministru kabineta noteikumi. Reģistrācijai jāsagatavo un jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Uzņēmuma dibināšanas lēmums;
 • Uzņēmuma statūti;
 • Bankas dokuments, kas apstiprina pamatkapitāla samaksu;
 • Informācija par juridisko adresi;
 • Juridiskās adreses īpašnieka piekrišana;
 • Dalībnieku reģistra nodalījums;
 • Pieteikums SIA reģistrācijai;
 • Pieteikums PVN numuram (ja nepieciešams);
 • Kvīts par to, ka apmaksāta valsts nodeva.

Ņemiet vērā, ka uzņēmuma reģistrācijas dokumenti tiek pieņemti tikai latviešu valodā! Dokumentus par uzņēmuma reģistrāciju iespējams iesniegt ne tikai papīra formātā, bet arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu). Dokumentu izskatīšana un uzņēmuma reģistrācija parasti notiek 1-3 darba dienas.

Finansējuma avoti un sākumkapitāla nodrošināšana

Uzņēmuma uzsākšanai nereti nepieciešams pamatīgs finansiāls ieguldījums, tādēļ uzņēmēji meklē dažādus finansējuma avotus. Par laimi, šajā sakarā iespēju netrūkst – iespējams, piemēram, noformēt bankas vai nebanku aizdevumu, sadarboties ar investoriem, pieteikties valsts atbalsta programmām. 

Lai izmantotu kādu no šīm iespējām un iegūtu finansējumu savam uzņēmumam, sākumā būs jāprezentē sava ideja – būtība un tās autors, unikalitāte un dzīvotspēja. Katram no avotiem ir savi nosacījumi finansējuma piešķiršanai, tādēļ vajadzētu tos noskaidrot un sagatavoties. Galvenais – esiet pārliecināts par sevi un savu ideju! 

Uzņēmuma identitātes un zīmola veidošana

Kad visi iepriekš minētie darbi paveikti, laiks ķerties pie uzņēmuma identitātes un zīmola veidošanas jeb padarīt uzņēmumu un zīmolu zināmu plašākai auditorijai! Tas ir ļoti svarīgi, jo atspoguļo uzņēmuma filozofiju un vērtības. Spēcīga identitāte palīdz radīt spēcīgu un uzticamu uzņēmuma tēlu, savukārt slikta identitāte un zīmols var radīt nepareizu uzņēmuma tēlu, sabojājot tā reputāciju.

Ikvienam uzņēmumam jābūt definētai misijai, vīzijai un vērtībām; krāsām; tipogrāfijai un logotipam. Pēc tam jāizstrādā reklāmas stratēģija. Kad uzņēmums ir tik tikko dibināts, ir vieta eksperimentiem, laika gaitā pilnveidojot un pielāgojot identitāti un zīmolu tirgus vajadzībām, tādēļ nebaidieties smelties iedvesmu interneta resursos! Tāpat šim svarīgajam uzdevumam varat piesaistīt dažādus speciālistus, kā piemēram zīmola vadītājs, grafiskais dizaineris, mārketinga speciālists. Atcerieties – tas viss prasa laiku un pacietību! 

Uzņēmuma dibināšana paredz vairākus svarīgus uzdevumus: jādefinē ideja un koncepts, jāizpēta tirgus un konkurenti, jāizstrādā biznesa plāns, jāizvēlās juridiskā forma un struktūra, jāreģistrē uzņēmums, jāpadomā par pamatkapitālu un finansējuma piesaisti, jāveido uzņēmuma identitāte un zīmols. Un tas ir tikai pats sākums. Lai izdodas dibināt veiksmīgu uzņēmumu, kas iekaro tirgu un cilvēku sirdis!