Autoratlīdzības līgums - ko ir noderīgi zināt?

Autoratlīdzības ir viens no paņēmieniem, kā darba devējs var norēķināties ar darbinieku, noslēdzot nevis darba līgumu, bet gan autoratlīdzības līgumu.

Autoratlīdzības var saņemt radošās industrijas pārstāvji: mūziķi, dizaineri, aktieri, kā arī žurnālisti. Tās nav pašas pieprasītākās profesijas Latvijā, taču autoratlīdzības Latvijā ir visai bieža prakse. Diemžēl ilgu laiku dažādi uzņēmumi attiecībā uz to piekopa negodīgu praksi, kā rezultātā komercuzņēmumos tika nolemts atteikties no autoratlīdzībām.

Šobrīd ir pārejas perioda režīms, kad līdz 2024. gada beigām uzņēmumi vēl drīkst izmaksāt autoratlīdzības, ievērojot konkrētus nosacījumus. Arī Jums autoratlīdzība ir aktuāls temats?

Lai vajadzības gadījumā viss tiktu nokārtots korekti un abas puses būtu apmierinātas, ir svarīgi saprast autoratlīdzības līguma nianses. Esiet informēts – šajā rakstā stāstām par to, kas ir autoratlīdzība un ko ir noderīgi zināt par autoratlīdzības līgumu.

Kas ir autoratlīdzības līgums?

Autoratlīdzības līgums ir vienošanās starp divām pusēm (pasūtītāju un autoru/izpildītāju), kas paredz par konkrētu atlīdzību radīt autortiesību objektu un nodot to pasūtītājam. Autortiesību likums nosaka, ka autortiesību objekts ir darbs, kuru autors radošās darbības rezultātā radījis literatūras, zinātnes vai mākslas jomā – neatkarīgi no izpausmes formas un veida, vērtības. Tātad, darbs ir jebkurš fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts, kas iemiesojies materializētā formā.

Autordarbu veidi (autortiesību objekti) ir noteikti likuma Autortiesību likuma 4. pantā, un tie ir sekojoši:

 • literārie darbi (grāmatas, brošūras, runas, datorprogrammas, lekcijas, aicinājumi, ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi);
 • dramatiskie un muzikāli dramatiskie darbi, scenāriji, audiovizuālu darbu literārie projekti;
 • horeogrāfiskie darbi un pantomīmas;
 • muzikālie darbi ar tekstu vai bez tā;
 • audiovizuālie darbi;
 • zīmējumi, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbi, un citi mākslas darbi;
 • lietišķās mākslas darbi, dekorācijas un scenogrāfijas darbi;
 • dizaina darbi;
 • fotogrāfiskie darbi un darbi, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā;
 • celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu, un būvju risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu, un parku projekti un risinājumi, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltas būves un realizētie pilsētbūvniecības vai ainavu objekti;
 • ģeogrāfiskās kartes, plāni, skices, plastiskie darbi, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju un citām zinātnēm;
 • citi autoru darbi.

Autoratlīdzības aprēķināšana

Pastāv dažādi autoratlīdzības aprēķināšanas modeļi un piemērošanas gadījumi:

 • Autoratlīdzības, ko izmaksā autortiesību mantiniekam un citu autortiesību pārņēmējam. Izmaksas brīdī autoratlīdzības izmaksātājs ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Šādam ienākumam netiek piemērotas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).*
 • Autoratlīdzības, ko izmaksā personām, kas nav reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Autoratlīdzības izmaksātājs ietur 25% nodokli, kas sastāv no 20% IIN un 80% VSAOI.*
 • Autoratlīdzības, ko izmaksā personām, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Nodokļus aprēķina un maksā autoratlīdzības saņēmējs (vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā vai kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs).*

*Plašāka informācija par nodokļiem no autoratlīdzības pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas sadaļā ”IIN Informatīvie un metodiskie materiāli” ”Nodokļa piemērošanas kārtība” materiālā ”Nodokļi no autoratlīdzības”. VID pieejama arī cita Jums saistoša un svarīga informācija, ja esat reģistrējies kā pašnodarbinātais vai individuālais komersants.

Autoratlīdzības aprēķināšanai var izmantot arī kādu no tiešsaistē pieejamajiem autoratlīdzības aprēķināšanas kalkulatoriem.

Autortiesību aizsardzība un līguma nozīme

Latvijā autortiesības aizsargā Autortiesību likums, savukārt pasaulē – Bernes konvencija. Lai iegūtu autortiesības, darbs nav jāreģistrē, kā arī nav jāievēro jebkādas citas formalitātes, piemēram, autortiesību zīmes izmantošana. Autortiesības tiek iegūtas automātiski, tiklīdz darbs ir radīts, neatkarīgi no tā, vai tas ir pabeigts. Tomēr, lai izmantotu ar autortiesībām aizsargātu darbu, izmantotājam par katru izmantošanas veidu un reizi ir jāsaņem atļauja. Viens no veidiem, kā saņemt šādu atļauju – noslēdzot individuālu līgumu ar darba autoru.

Noslēdzot līgumu, svarīgi, lai tas atbilst spēkā esošajai autortiesību likumdošanai. Līgumā jāiekļauj noteikumi par autortiesībām uz darbu un pasūtītāja tiesībām izmantot darbu, t.sk. jāatrunā, vai mantiskās autora tiesības pāriet no autora uz pasūtītāju, kādiem mērķiem pasūtītājs darbu ir tiesīgs izmantot, kādi ierobežojumi tiek noteikti autoram un/vai pasūtītājam uz darba turpmāku izmantošanu.

Bieži sastopamas kļūdas

Tā kā autoratlīdzības līgums saistās ar dažādām niansēm, autori un pasūtītāji to slēdzot mēdz pieļaut dažādas kļūdas. Dažas no bieži pieļautām kļūdām:

 • Neprecīzi norādīta informācija. Svarīgi pārbaudīt, lai visi līgumā iekļautie nosacījumi, t.sk. autortiesības un autoratlīdzība, ir pareizi un skaidri formulēti. Nepilnīga vai neskaidra informācija var radīt neskaidrības un strīdus, piemēram, radīt situāciju, kad netiek samaksāti attiecīgie nodokļi.
 • Nepietiekama juridiskā pārbaude. Kā jebkuram citam līgumam, arī autoratlīdzības līgumam vajadzētu veikt juridisko pārbaudi. Cilvēkiem, kas noslēdz autoratlīdzības līgumus, bieži vien nav pietiekamas izpratnes par autortiesībām un ar to saistītajām niansēm, tādēļ svarīgi konsultēties juristiem vai citiem speciālistiem, lai nodrošinātu, ka līgums atbilst valsts likumiem un regulējumiem.
 • Neskaidri autortiesību nosacījumi. Līgumā jāprecizē, kāda veida darbiem tiek piešķirtas autortiesības, kādas ir pasūtītāja tiesības izmantot darbu, vai un kādi ir autora/pasūtītāja ierobežojumi uz turpmāku darba izmantošanu u.tml.
 • Nav noteikts strīdu risināšanas mehānisms. Līgumā vajadzētu noteikt arī strīdu risināšanas mehānismus, lai gan pasūtītājam, gan autoram būtu skaidras savas tiesības un pienākumi, kā arī būtu skaidrs, kā rīkoties, ja attiecībā uz tiem rodas nesaskaņas.

Līguma pārtraukšana un izmaiņas

Var būt situācijas, kad kāda no pusēm (autors vai pasūtītājs) vēlas veikt izmaiņas vai pārtraukt autoratlīdzības līgumu. Autortiesību likums nenosaka kārtību, kādā puses ir tiesīgas veikt izmaiņas vai pārtraukt līgumu – šādus noteikumus parasti atrunā noslēgtajā līgumā, tādēļ, ja kādai no pusēm rodas vēlme veikt izmaiņas vai pārtraukt līgumu, sākumā jāpārbauda līguma noteikumi.

Ja līgumā nav atrunāta rīcība šādās situācijās, ieteicams mēģināt vienoties par abpusēji napmierinošiem līguma pārtraukšanas nosacījumiem. Ja tas neizdodas, attiecībā uz līguma pārtraukšanu jāatceras to, ka ikviens cilvēks var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses tiesā.

Kā izvairīties no juridiskām neprecizitātēm?

Jau iepriekš minējām, ka jebkuram citam līgumam, arī autoratlīdzības līgumam, lai izvairītos no juridiskām neprecizitātēm, vajadzētu veikt juridisko pārbaudi. Šī iemesla dēļ ieteicams konsultēties ar juristiem vai citiem speciālistiem, īpaši, ja nekad iepriekš nav bijusi pieredze ar autoratlīdzības līguma slēgšanu. 

Tāpat sākumā vajadzētu rūpīgi izpētīt visu pieejamo informāciju par autoratlīdzības līguma sastāvu un noslēgšanu – var noderēt tādi informācijas avoti kā Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa un tiešsaistē pieejamie materiāli, www.lvportals.lv raksti, Latvijas Radošo savienību padomes mājaslapa un tiešsaistē pieejamie materiāli.

Autoratlīdzības līgums radošā darba kontekstā ir svarīgs no vairākiem aspektiem: nosaka abu pušu pienākumus; aizsargā autora un pasūtītāja tiesības; nosaka strīdu risināšanas mehānismus. Autoratlīdzības līgums palīdz veidot godīgu un veiksmīgu sadarbību starp autoru un pasūtītāju, tajā pašā laikā ievērojot visas formalitātes.

Straujiem soļiem tuvojas pārejas perioda beigas, kad stāsies spēkā jaunais regulējums. Visiem autoratlīdzības saņēmējiem pastāv divas iespējas: reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam vai nereģistrēties. Lai izdodas pieņemt gudrus lēmumus un lai top!